Algemene Voorwaarden


•Artikel 1: Toepassingsgebied.


De NEXT GENERATION bvba is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder het nummer 0547670017 , met als maatschappelijke zetel, Van Den Reecklaan 3 2820 Bonheiden. Door een zending aan NEXT GENERATION - hierna verder vernoemd als " NEXT GENERATION" toe te vertrouwen, wordt de afzender geacht de hierna vermelde algemene voorwaarden zonder voorbehoud te kennen en te aanvaarden. Met de algemene voorwaarden van de opdrachtgever zal geen rekening gehouden worden.•Artikel 2: Offertes en bestellingen.


Brochures, website, evenals het laatst geldende NEXT GENERATION-tarief, maken integraal deel uit van deze algemene voorwaarden, doch kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De tarieven van NEXT GENERATION kunnen op eenvoudig verzoek worden aangevraagd via e-mail (gerry@nextgtrans.be). NEXT GENERATION is enkel gebonden door haar offertes indien zij door haar werden ondertekend en indien zij binnen de termijn vermeld op de offerte, door de klant werden aanvaard en aan NEXT GENERATION getekend voor akkoord werden teruggezonden. NEXT GENERATION is enkel gebonden door bestellingen indien deze door haar ondertekend werden.


•Artikel 3: Transportvoorwaarden


a) Elk vervoer valt onder de toepassing van de bepalingen van het CMR-verdrag behalve indien er uitdrukkelijk van wordt afgeweken in deze algemene voorwaarden of in de specifieke contracten.


b) De afzender stelt alle documenten op en verstrekt alle nodige inlichten voor het succesvol uitvoeren van het beoogde transport. Hij is verantwoordelijk voor de volledigheid en de juistheid van de documenten. Voor internationale zendingen moet de afzender zorg dragen voor de documenten die eventueel nodig zijn voor de vervulling van douaneformaliteiten, uitvoer, etc.


c) De afzender is verantwoordelijk voor een volledige en adequate verpakking. In concreto dient de verpakking een bescherming te bieden tegen alle transportrisico’s. De zending moet door de afzender derwijze verpakt worden dat noch de volledige, noch een gedeelte van den inhoud kan worden beschadigd of weggenomen zonder de verpakking open te breken of te beschadigen.d) NEXT GENERATION behoudt zich het recht voor het geschikte transportmiddel en traject te bepalen. Indien de afzender evenwel een ander transportmiddel of traject verkiest, zal de meer kost integraal worden doorgerekend aan de afzender. Voor de uitvoering van het transport is NEXT GENERATION ertoe gemachtigd een beroep te doen op onderaannemers die dezelfde algemene voorwaarden genieten zonder hiervan te kunnen afwijken of wijzigingen in aan te brengen.e) De opgegeven leveringstermijnen zijn niet bindend. NEXT GENERATION zal naar best vermogen de vooropgestelde leveringstermijn pogen te eerbiedigen. Ingeval van vertraging zal de opdrachtgever in geen geval de ontbinding kunnen inroepen of enige schadevergoeding van welke aard ook kunnen vorderen.•Artikel 4: Aansprakelijkheid.


De aansprakelijkheid van NEXT GENERATION is beperkt Dienvolgens raadt NEXT GENERATION haar klanten aan de inhoud van de zending te verzekeren. De aansprakelijkheid van NEXT GENERATION is steeds beperkt tot de aansprakelijkheid voorzien in het CMR-Verdrag. NEXT GENERATION is in geen geval aansprakelijk voor overmacht noch voor onrechtstreekse schade, zelfs niet indien deze voortvloeit uit een fout of enige nalatigheid bij het nakomen van haar verplichtingen. Indien NEXT GENERATION door overmacht werd verhinderd de overeenkomst uit te voeren, dan wel in geval door overmacht de uitvoering kostbaarder of moeilijker wordt gemaakt, is NEXT GENERATION volgens eigen keuze, gerechtigd hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te verlengen, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat NEXT GENERATION tot enige schadevergoeding gehouden is. Voorbeelden van onrechtstreekse schade zijn onder andere, doch niet limitatief, derving van inkomsten, van winst, van marktaandeel, van interesten en elk verlies dat voorkomt uit de onmogelijkheid een deel of het geheel van de zending te gebruiken. De afzender is aansprakelijk voor alle schade (met inbegrip van inbeslagname en/of inhouding van de zending) die zou kunnen voortspruiten uit de niet-naleving van zijn verplichtingen. In geval van rembourszending zal FNEXT GENERATION geen enkele aansprakelijkheid dragen voor de eventuele onregelmatigheid, het gebrek aan provisionering of het verlies van de door de bestemmeling uitgeschreven cheques, wissels, orderbrieven en/of aan toonder betaalbare documenten.•Artikel 5: Klachten.


Eenmaal de zending is uitgereikt, vervalt elke vordering tegen NEXT GENERATION behoudens klachten ingediend volgens de hiernavolgende procedure:a) In geval van zichtbare beschadiging of zichtbaar gedeeltelijk verlies van de zending is uitsluitend het voorbehoud geldig dat op het transportdocument zelf werd genoteerd voor de ondertekening voor ontvangst en die binnen de vijf (5) dagen na ontvangst schriftelijk (de dag van ontvangst niet inbegrepen) aan NEXT GENERATION wordt bevestigd.

b) In geval van uiterlijk niet zichtbare beschadiging of uiterlijk niet zichtbaar gedeeltelijk verlies van de zending is alleen de klacht geldig die schriftelijk en binnen de vijf (5) dagen na ontvangst (de dag van ontvangst niet inbegrepen) NEXT GENERATION ter kennis wordt gebracht.

c) Wat de zending betreft die niet zou zijn uitgereikt noch aan de afzender teruggezonden (volledig verlies), is alleen de klacht geldig die NEXT GENERATION schriftelijk ter kennis wordt gebracht binnen de dertig dagen, te rekenen vanaf de dag dat de aanbieding ter bestemming plaats had moeten vinden.•Artikel 6: Betalingen.


a) Alle facturen van NEXT GENERATION dienen contant betaald te worden, behalve indien een andere vervaldag werd overeengekomen.

b) Alle betalingen dienen te gebeuren op één van de bankrekeningen van NEXT GENERATION


c) Indien geen betaling is geschied binnen de voornoemde termijn, is de klant van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, in verzuim en zal hij over het totaal der openstaande bedragen een interest ad 7 % per jaar, dan wel naar keuze van NEXT GENERATION , de wettelijke rente verschuldigd zijn vanaf de factuurdatum. Er is tevens een bedrag ad 15% van het factuurbedrag verschuldigd met een minimum van 65 Euro.

d) Klachten in verband met de facturatie dienen binnen de vijf (5) dagen na factuurdatum schriftelijk te worden meegedeeld aan NEXT GENERATION . Laattijdige klachten zullen niet in aanmerking genomen worden.

e) In geval niet-nakoming van één zijn verplichtingen, niet betaling van een opeisbaar bedrag, aanvraag tot concordaat, faillissement of vereffening, of indien op roerende of onroerende goederen van de afzender beslag wordt gelegd, dan wel de verzender op om het even welke wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, zijn alle vorderingen van NEXT GENERATION op de afzender onmiddellijk opeisbaar. NEXT GENERATION heeft het recht lopende overeenkomsten zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente.


Bij verbreking van de overeenkomst dient de afzender een forfaitair éénmalige schadevergoeding te betalen ten belopen van 40% van het factuurbedrag.

“De nietigheid, onuitvoerbaarheid of on afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de aannemer. De niet-uitoefening door de aannemer of door de klant van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.”•Artikel 7: Toepasselijk recht.

De contractuele relatie tussen partijen is onderworpen aan het Belgische recht.


•8: Geschillen.


In geval van betwisting zullen naargelang van de aard en het bedrag van de betwisting enkel de Rechtbanken van Mechelen bevoegd zijn.Uitstekende voorbereiding is de basis van succes, maar alleen met bevlogen teamleden haal je ook echt de top.

Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes.Alvast bedankt!
Next Generation